ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی خلاصه ای از کار :
– تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه آن
در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش ، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است . در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است ، سرمایه انسانی که نشان دهنده حجم دانش ، مهارت های فنی ، خلاقیت و تجربه سازمان می باشد ، اهمیت فزاینده ای می یابد و به همین نحو نیروی کار نه به عنوان دارایی های هزینه بردار ، بلکه به عنوان دارایی های مولد تلقی می شوند ( هندریکس ، 2002 : 122 )…..

– مفهوم شناسی سرمایه انسانی
…….
– اهمیت سرمایه انسانی
……
– اهمیت دادن به توسعه سرمایه انسانی در ایران
….
– طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی
…….
– تقسیم بندی سرمایه انسانی
…..
– اهمیت سنجش سرمایه انسانی
……
– عناصر هشتگانه ی سرمایه انسانی
…….
– نظریات و دیدگاه ها در مورد سرمایه انسانی
نظريه سرمايه انساني از عقايد « آدام اسميت » نشأت مي گيرد هنگامي که بهبود مهارت کارکنان ( مثلا از طريق آموزش ) را به عنوان يک منبع اصلي در ارتقاء درآمد افراد مطرح مي کند . از ديدگاه اسميت ، افزايش مهارت يکي از عوامل اساسي است که تفاوت دريافتي و بهره وري را توضيح مي دهد . در اوايل دهه 1960 ، مفهوم سرمايه انساني وارد ادبيات اقتصاد شد . اين زماني بود که شولتز ( 1961 ) در سخنراني خود در افتتاحيه انجمن اقتصاد امريکا ، هزينه هاي آموزشي را به عنوان يک نوع سرمايه گذاري تعبيرنمود . توسعه منابع انساني با رويكرد جهاني مبتني‌بر دانش و بيکر ( 1964 ) ، در کتاب خود تحت عنوان سرمايه انساني ، نظري تشکيل سرمايه هاي انساني را توسعه داد و روش تحليل بازدهي سرمايه گذاري را ارائه نمود ……..
– انواع سرمایه انسانی :
– سرمایه عقلانی
…….
– سرمایه هیجانی
…….
– سرمایه اجتماعی
…..
نظریه‌های سرمایه اجتماعی
……..
– کارکردهای سرمایه اجتماعی
……….
عناصر و مولفه‌های سرمایه اجتماعی
…………….

منابع :

– سرمایه انسانی
– تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه آن
در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش ، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است . در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است ، سرمایه انسانی که نشان دهنده حجم دانش ، مهارت های فنی ، خلاقیت و تجربه سازمان می باشد ، اهمیت فزاینده ای می یابد و به همین نحو نیروی کار نه به عنوان دارایی های هزینه بردار ، بلکه به عنوان دارایی های مولد تلقی می شوند ( هندریکس ، 2002 : 122 ).
سرمایه ی انسانی موجودی شایستگی ها ، دانش ، ویژگی های اجتماعی و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید