ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم وابعاد توانمندسازی کارکنان

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم وابعاد توانمندسازی کارکنان

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم وابعاد توانمندسازی کارکنان خلاصه ای از کار :
– توانمند سازی
– تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
تعاریف متفاوتی از واژه توانمندسازی در ادبیات موجود ارائه شده است اما تاکنون درباره تعریف آن هیچ اتفاق نظری وجود ندارد . اگر چه استفاده از شیوه های توانمندسازی در محیط کار خیلی معمول است اما تحقیقات علمی زیادی بر روی معنا و مفهوم این واژه تاکنون انجام نشده است ( ارجنلی و ساجلم آری ، 2007 ). ‘ بیشتر مدیران تصور می کنند با مفهوم توانمندسازی آشنا هستند ؛ در حالی که فقط تعداد محدودی از آنان با مفهوم و کاربرد آن آشنایی دارند ‘ ( ابطحی و همکاران ، 1386 ).
در فرهنگ لغت آکسفورد توانمندسازی قدرتمند شدن ، مجوز دادن ، قدرت بخشیدن و توانا شدن معنا شده است . کانتر ( 1997 ) توانمندسازی را دادن قدرت به افرادی در سطح پایین سازمان قرار دارند تعریف می کند ( اسد زاده ، 2012 ). در سازمان های توانمند قدرت تا حد زیادی به کارکنان سطوح پایین تر منتقل می شود بطوریکه توانایی انتخاب در تصمیم گیری های مربوط به کار خود را داشته باشند ( راندولف ، 2000 ). ‘ توماس و جودیث ( 2002 ) بیان داشتند که توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی که افراد ضمن کنترل خود آمادگی قبول مسئولیت های بیشتری را نیز داشته باشند ‘ ( ایران زاده و بابائی هروی ، 1389 ).
………………………
– رویکردهای توانمندسازی
اغلب مطالعات نشان می دهد که رویکرد متفاوت بر توانمندسازی اثر می گذارد .

– رویکرد رابطه ای
رویکرد اول رویکرد رابطه ای است که بر عناصر محیطی تاکید دارد و توانمندسازی به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی و شیوه هایی که در آ « قدرت کنترل بر کار و خود مختاری به کارکنان داده می شود در نظر گرفته می شود . مطالعات انجام شده بر روی این رویکرد نشان داده که توانمندسازی انتقال قدرت به سطوح پایین در سازمان است . طرفداران این رویکرد بیان می کنند که مفهوم توانمندسازی بعنوان زمینه ای برای افزایش سطح مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری است . در این رویکرد توانمندسازی شامل افزایش ظرفیت حل مشکل در بین کارکنان ، کمک به کارکنان تا به پتانسیل وجودی خود پی ببرند و بتوانندایده ها و نظرات خود را درباره عملکرد سازمانی انتقال دهند ( لیدن و آراد ، 1996 ) .
……………..
– دیدگاه روانشناختی
توانمندسازی روانشناختی اشاره به مجموعه ای از شرایط روانی لازم برای افراد در جهت کنترل شخصی خود دارد . توانمندسازی به عنوان اعتقاد افراد بر تواناییهای خود برای انجام فعالیت های مربوط به کار خود با مهارت بیان شده است . کانگر و کانتگو ( 1990 ) برای اولین بار به تعریف این دیدگاه پرداختند . در مقابل دیگاه اجتماعی ـ ساختاری که برابر است با مجموعه ای از اقتدار و به اشتراک گذاری منابع ، اما از دید انگر و کاننگو توانمندسازی به عنوان بهبود کارآیی شخصی بیان شده است ( می یرسون وکلاین ،

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید