ادبیات نظری تحقیق تعاریف،دیدگاه ونظریات پرخاشگری

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،دیدگاه ونظریات پرخاشگری

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،دیدگاه ونظریات پرخاشگری
خلاصه ای از کار :
تعریف و اهمیت توجه به پرخاشگری
پرخاشگری مفهوم بسیار پیچیده ای است . این رفتار از یک سو تحت تأثیر عوامل موقعیتی و روان شناختی است و از سوی دیگر ، عوامل ژنتیک و زیست شناختی در استقرار و گسترش آن نقش بسیار عمده ای بازی می کنند . از این رو ، ارائه ی تعریفی دقیق و عینی از این سازه دشوار است . با این وجود بارون و ریچاردسون ( 1994 )، در تعریف پرخاشگری نشان دادند که هدف این گونه رفتارها تخریب و آسیب رسانی به یک موجود زنده و اموال اوست ، رفتاری که سبب بروز واکنش های دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می شود .
پرخاشگری یکی از اختلالات مهم در روان شناسی بالینی و روان پزشکی است . حدود یک سوم تا نیمی از مراجعه کنندگان به مراکز روان شناسی و روان پزشکی ، مشکلات پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی دارند . کودکان مبتلا ، به شدت در معرض طرد همسالان ، عملکرد ضعیف تحصیلی و افزایش تدریجی رفتار پرخاشگرانه ( پترسون ، رید و دیشییون ، 1992 ) و همچنین آماده ی ابتلا به اختلال های خلقی ، مصرف مواد ، بزهکاری و اختلال شخصیت اجتماعی در بزرگسالی هستند ( سادوک و سادوک ، 2006 ، ترجمه ی رضاعی و رفیعی ، 1387 ).
………………..
دورنمای تاریخی پرخاشگری و خشم
یکی از بهترین راه ها برای درک دوسوگرایی ما نسبت به خشم ، توجه به طرز تلقی مردم از خشم در طول تاریخ است . کارول و پیتر استرنز ( 1986 ) نگرش آمریکایی ها نسبت به موضوع خشم را در سه حوزه زندگی مورد بررسی قرار داده اند که عبارتند از : تربیت کودک ، کار و روابط زناشویی .
تربیت کودک
در طول تاریخ نگرش های متفاوتی در مورد تربیت کودکان وجود داشته است . در اوایل تاریخ آمریکا ،
……………
محیط کار
امروزه بروز پرخاشگری در محیط کار مقبول نیست و شرکت ها و سازمان ها برای جلوگیری از ورود کارکنان بداخلاق و تندخو از آزمون های
…………
روابط زناشویی
در تاریخ اولیه ی آمریکا ابراز خشم در خانواده ممنوع بود . خانه خلوتگاهی مقدس تلقی می شد و مشاجره و اختلاف بین زن و شوهر ،
……….
علل پرخاشگری
صاحب نظران علوم اجتماعی
در مورد علل پرخاشگری صاحب نظران علوم اجتماعی پرخاشگری را به دو قسمت تقسیم نموده اند . عده ای از آن ها معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را نتیجه ی عوامل اجتماعی و آموختنی می دانند . بر این اساس دو نوع پرخاشگری را به شرح زیر توضیح داده می شود :
1 ) طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری
……….
2 ) طرفداران منشأ اجتماعی پرخاشگری
این عده در مقابل ذاتی بودن پرخاشگری اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک و مخرب است ، زیرا
……….
دیدگاه زیست شناختی
این دیدگاه به نقش عوامل بدنی در ایجاد پرخاشگری اشاره می کند . این دیدگاه دستگاه عصبی بدن انسان مانند مغز و سلسله ی
………..
عوامل خانوادگی پرخاشگری
خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم ترین این

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید