ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
ظهور قواعد بین المللی حقوق بشر ، رفته رفته منجر به تغییر در وضعیت حقوقی افراد در جامعه بین المللی شد و با شکل گیری و تبلور قواعد عرفی و رویه های بین المللی به تدریج افراد انسانی در حوزه حقوق بین الملل از حاشیه به متن راه یافتند . علاوه بر رویه هایی که کم و بیش شخصیت حقوقی افراد را در حوزه بین المللی به رسمیت می شناخت ، با تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شخصیت حقوقی افراد به عنوان یک حق بشری شناسایی گردید . حق مزبور که پس از اعلامیه جهانی و به تبع آن ، به معاهدات و عرف های پذیرفته شده بین المللی وارد شد ، شناسایی هر یک از افراد بشر را در مقابل قانون مورد پذیرش و تأکید قرار داد و از آن پس دولت ها مکلف شدند حق افراد را به شناسایی شخصیت حقوقی شان در حقوق بین الملل و همچنین در محدوده صلاحیت سرزمینی خویش مورد تصدیق قرار داده و شناسایی نمایند . به این ترتیب حق مزبور امروزه از جمله حقوق بنیادینی است که جایگاه ویژه ای را در حقوق بین الملل بشر به خود اختصاص داده است .

مبحث اول – بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
طی روندِ توسعه حقوق بشر در عرصه بین المللی ، مفهوم فرد و جایگاه وی نیز در بین نظریات فلاسفه و اندیشمندان حقوق بین الملل دچار تحول گشت ؛ به گونه ای که مفهوم شخصیت حقوقی خصوصاً در عرصه بین المللی که بنابر عقاید فلاسفه حقوق تا پیش از این مختص دولت ها بوده ، دچار تحول گشت و شخصیت حقوقی مجدداً با گرایشات فرد گرایانه مفهوم سازی شد . این مفهوم از سال ها پیش تا کنون به طور موثری توسط فلاسفه و اندیشمندانی چون : کانت ، لاترپاخت ، چارلز تیلور ، کانکادو ترینداد ارائه شده است . براین اساس در ادامه جهت ارائه مبانی حق فرد بر شخصیت حقوقی وی ، عقاید سه تن از این علما را که تأثیر بیشتری در تغییر نگرش موجود نسبت به جایگاه و موقعیت حقوقی افراد داشته اند ، می پردازیم .

گفتار اول – امانوئل کانت
هرچند کانت را نمی توان بنیانگذار نظریه حقوق بشر مدرن دانست ، اما وی نخستین فیلسوفی است که تثبیت و تحکیم مبانی حقوق بشر ، مرهون او است و به جرأت می توان قرائت کانتی از حقوق بشر را تا به امروز قرائت غالب دانست . چرا که نظریه حقوق طبیعی کانت به طور عمده فلسفه معاصر حقوق بشر را تحت تاثیر قرارداده است . حقوق بشر به طور تنگاتنگی با ضروریات حیات انسان مرتبط است و هدف آن حفظ و توسعه استقلال انسان است . از این رو حقوق بشر قادر است از بشریت به شخصیت در مفهوم کانتی سیر کند .
معمولاً ، کانت برای موجودات عاقل که به عنوان غایات خودشان در نظر گرفته شده اند ، کلمه « شخص » را به کار می برد . از منظر وی « شخصیت »

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید