ادبیات نظری تحقیق تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

ادبیات نظری تحقیق تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

ادبیات نظری تحقیق تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها
تئوري بازي ها
نظريه بازي قسمت قابل ملاحظه اي از فرآيند تصميم گيري تحت عدم قطعيت را در بر مي گيرد . در سالهاي اوليه نظريه بازي توسط اميلي بورل و ون نومن توسعه يافت ، گرچه به روشني معلوم نيست كه چه كساني را بايد به عنوان بنيانگذاران نظريه بازي معرفي كرد [ 154 ]. در يك بازي با گروهي از بازيكن ها سر وكار داريم كه هر يك كوشش دارند دريافتي خود را به حداكثر برسانند . لذا هر بازيكن در هنگام تصميم گيري براي حركت بهينه خويش بايد كليه واكنش هاي ممكن بازيكنان ديگر را نسبت به حركت خود در نظر گيرد . وي حركات بازيكنان ديگر را با قطعيت نمي داند ، اما بايد درباره حركت خويش با نوعي توجيه عقلائي تصميم گيري كند . لذا جستجو براي تصميم عقل مند نوعي تصميم گيري در حالت عدم قطعيت به شمار مي آيد . براي هر بازي سه امر ضروري است [ 154 ]:
الف – بازيكنان
ب – استراتژي هاي بازيكنان كه تحت قواعد بازي مجاز است
ج – مطلوبتها يا دريافتها
هر بازي بايستي بازيكناني داشته باشد . حتي بازي ممكن است يك بازيكن داشته باشد كه با طبيعت بازي مي كند . از طرفي هر بازي خود يك تصميم گيري است كه معيارهاي تصميم گيري از جمله مطلوبيت در آن كاربرد دارد و از طرفي تصميم گيري تحت ريسك و تصميم گيري تحت عدم قطعيت خود بازي با طبيعت به شمار مي آيد . بديهي است كه هر بازي بايد مبتني بر قواعدي باشد و بازيكنان بايد استراتژيهايي را انتخاب كنند كه بر اساس قواعد بازي مجاز مي باشد . سرانجام بايد دريافتها و مطلوبيتهايي باشد كه به بازيكنان بر اساس استراتژيهاي آنها منسوب مي شود . همچنين انتظار مي رود كه بازيكنان استراتژيهاي خود را چنان انتخاب كنند كه دريافتي آنها حداكثر شود . بازيها را مي توان از جهات مختلف دسته بندي کرد . يک دسته بندي جامع از بازيها را مي توان بصورت زير بيان نمود :
الف ) بازيهاي ايستا و پويا : در دنياي واقعي بازي ها ترکيبي از ايستا و پويا هستند . در بازيهاي ايستا حرکت بازيکنان بصورت ترتيبي بوده و ابتدا يک بازکن بازي را شروع و در ادامه بازيکن ديگر به بازي مي پردازد ، مانند بازي شطرنج . در بازي پويا ، بازي با حرکت همزمان بازيکنان دنبال مي شود ، مانند شرکت در يک مزايده . در بازيهاي پويا هيچکدام از بازيکنان در مورد نحوه بازي حريف مقابل اطلاعي ندارند [ 156و155 ].

ب ) بازيهاي باهمکاري و بدون همکاري : بازي با همکاري بازي است که در آن بازيکنان مي توانند با يکديگر ارتباط آزاد قبل و حين انجام بازي داشته باشند . در صورتي که در يک بازي بدون همکاري بازيکنان حق هيچ گونه ارتباطي پيش و حين بازي را ندارند . بازي هاي بدن همکاري بازي هاي استراتژي هستند . نتيجه يک بازي با همکاري ، يک بردار سهميه ها است که در نتيجه توافق بين بازيکنان بوجود مي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید