ادبیات نظری تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

ادبیات نظری تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

ادبیات نظری تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت موضوع شناسی تأمین خواسته
تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ، چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار ، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی ، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت .

فصل اول : مفهوم شناسی ، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه
تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن ، اطمینان دادن ، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا ، دستور ، مقصود آمده است .
تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :
الف – تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت
ب – حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند .
ج – اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند .
اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست ، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد .
برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد . بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت . تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد .
همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد . آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن ، خدشه دار کردن می باشد . پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند . معمولا این اثر گذاری زمانی نمود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید