ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس

ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس

ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس مبحث چهارم : بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است که یکی از این شروط ، شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود ، اراده شود . قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می ‎ دارد : « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال ، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود . در این مثال به طوری که ملاحظه می ‏ شود ، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است ، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است . در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی ، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد ، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است ، نخواهد بود .
گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است : که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود . چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد . اين بود خلاصه اي از آنچه در حقوق ايران و فقه اماميه از آن تحت عنوان شرط نتیجه ياد مي ‏ شود . ما براي تطبيق اين مفهوم با معاني مشابه در حقوق فرانسه بايد يك بحث نسبتاَ مفصل ترمينولوژيك داشته باشيم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعريف فوق معادل واحدي در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اينرو تلاش ما را در تطبيق دو سيستم با مشكل مواجه مي‌سازد زيرا بايستي مفاهيم و واژه هاي متعددي را به بررسي بگيريم تا بدانيم اين مفهوم بركداميك و يا تا چه حد منطبق است .
گفتار اول : بررسی فقهی ، حقوقی شرط نتیجه
بنداول : اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن
همانطورکه می دانیم ، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است ، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل می ‎ شود . لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل می ‎ گردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل می ‎ شود لذا نتیجه بر دو قسم است :
قسم اول – نتیجه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید