ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل

ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل

ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل بردگی در حقوق بین الملل
– پیشینه بردگی
– اکتشافات دریایی و آغاز بردگی
– اصل آزادی دریانوردی و داخل شدن دیگر کشورهای اروپایی در امر تجارت برده
– برده و تجارت مثلث
– داغ کردن برده
– بارگیری
– بسته‌بندی محموله
– پایان سفر دریایی و ورود بردگان به آمریکا و چگونگی رفتار با آنان
– فروش در آمریکا
– بردگی پلانتاسی ( کشتزارهای روستایی )
– پاره‌ای از نظرات حقوق‌دانان غربی راجع به بردگی
– علل و موجبات الغای و امحای بردگی
– اقدامات و استناد به حقوق طبیعی جهت لغو بردگی
– جنبش ضد بردگی در صحنه بین‌المللی
– قیام‌ها و شورش‌های بردگان آفریقایی بین قرن‌های شانزدهم و نوزدهم
– بردگی در متون حقوق بین الملل
– اعلاميه‌‌ی جهانی حقوق بشر
– کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
– جنایات علیه بشریت درمنشور نورنبرگ
– اساسنامه‌ی دیوان بین ‏ المللی کیفری
برده ‏ سازی
یک – تعریف :
دو – کار اجباری
سه – قاچاق اشخاص
بردگی جنسی
– بردگی در تعهدات بین المللی
فهرست منابع

بردگی در حقوق بین الملل
« رسم برده و کنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشأ آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است » ( سنجابی ، 1342 ، ص 323 ).
در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تا کشورهای جدید اروپا ، بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است . یعنی توده‌های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می‌شدند و به عنوان برده و غلام در مزارع و معادن و کشتی‌ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب « سیاست » خود می‌نویسد : « به‌حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده‌اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده‌اند و . بندگی برای آنان هم سودمند است و هم روا » ( سنجابی ، 1342 ، ص 323 ).
اما در اسلام رفتار با بردگان غالباً بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده به‌شمار می‌آمده است و در نهایت توصیه‌های موکدی در آزاد ساختن برده شده است .

– پیشینه بردگی
– اکتشافات دریایی و آغاز بردگی
بردگی در عصر استعمار ، با اکتشافات جغرافیایی دریایی که از قرن پانزدهم میلادی آغاز شده همراه و توأم است . در صدر استعمارگران برده‌دار ، دو کشور پرتغال و اسپانیا قرار داشتند که نخستین مکتشفین دریایی بوده‌اند و در این‌جا به بررسی اقدامات هریک از این دو کشور در زمینه بردگی می‌پردازیم :
الف – پرتغال و بردگی – پرتغالیان نخستین اروپاییانی بودند که سواحل غربی آفریقا را پیموده و ایستگاه‌های تجاری برای خود بنا نموده بودند و نیز نخستین اروپاییانی بودند که مستقیماً برای بدست آوردن بردگان سیاه به آفریقا رفتند .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید