ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام

ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام

ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام برده‌داری در فقه امامیه
موضوع بردگى از نظر اسلام همواره از موضوعات مهم و بحث برانگيز درحوزه‌ی انديشه اسلامى ، به ويژه در باب حقوق بشر است . موضوع بردگى در اسلام بسيار پردامنه و ابعاد و جوانب گوناگون فقهى ، فكرى و تاريخى دارد .
موضوع « بردگى در اسلام » گرچه به دليل عدم كارآيى آن در ساحت عمل به موضوعى فراموش شده در پژوهش هاى اسلامى تبديل شده و از گردونه اجتهادهاى نوين فقهى خارج شده است ، اما از آن جا كه موضوع حساس تاريخى است پژوهشگران مسلمان و غيرمسلمان به آن توجه داشته و گاه دستاويزى براى عيب جويى و شبهه افكنى دشمنان كج انديش و مخالفان اسلام قرار گرفته است .
برخى با ناديده انگاشتن سهم اسلام در مبارزه‌ی فكرى و عملى با برده‌دارى و تلاش وسيع و پی‌گير رسول خدا ( ص ) در حل اين معضلِ ريشه دار اجتماعى ، مبارزه تدريجى اسلام با برده‌دارى و پذيرش اجبارى آن را در موارد خاص به طرفدارى همه جانبه اسلام از برده‌دارى تفسير كرده اند ، به ويژه رفتار حاكمان و دولت هاى ظالمى كه به نام اسلام بر مردم حكومت مى‌كرده اند را نيز به پاى اسلام نوشته و انتقاد خود را از دولت هاى اسلامى متوجه اصل دين اسلام كرده اند . حال آن كه اگر واقعيات و شرايط اجتماعى عصر ظهور اسلام به خوبى تبيين شود و به سابقه‌ی بسيار طولانى برده‌دارى در ميان ملت‌ها و دولت‌ها و بدرفتارى با بردگان در جهان توجه شود ، به تلاش وسيع اسلام در حل اين معضل اجتماعىِ تاريخ بشر و تحول در وضع زندگى و خوش‌بختى بردگان پى خواهيم برد .

– بردگى در جاهليت
برده‌دارى با سابقه بسيار طولانى در ميان تمام ملل و اقوام و كشورهاى جهان باستان رايج و متداول بود و پس از آن نيز همواره ادامه يافت . در مناطق تمدن خيز شبه جزيره‌ی عربستان ، به ويژه جنوب آن كه خاستگاه تمدن‌ها و حكومت هاى كهن بوده ، نظام برده‌دارى از سوى حاكمان اجرا مى‌شده است . علاوه بر اين ، مجاورت عربستان با حكومت ايران و روم كه از دولت هاى برده دار آن دوره بودند و هم چنين سكونت قبايل يهودى و مسيحى در عربستان كه برده‌دارى ازاصول فرهنگى اجتماعى آن‌ها بود ، در آشنايى مردم عرب با برده‌دارى بى تأثير نبوده است . به هر حال ، جامعه جاهلى ، جامعه اى برده دار بوده و سيستم اقتصاد برده‌دارى بر آن حاكم بوده است ( ابوزیدآبادی ، 1385 ، ‌ ص78 ).

– اسباب وعوامل بردگى در جاهليت

بردگى مانند ساير پديده هاى اجتماعى ، معلول علت واحدى نيست ، بلكه عوامل متعدد فكرى ، اجتماعى ، اقتصادى ، قانونى و … در پيدايش اين پديده ، نقش داشته است . برخى از اين عوامل نه تنها زمينه ساز پيدايش بردگى در تاريخ بوده ، بلكه عامل بقاى آن در جهان معاصر نيز به شمار مى‌آيد . در ميان عوامل متعدد بردگى ، چند عامل در جزيرة العرب پيش از اسلام رايج و فراگيرتر بود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید