ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن اندازه گيري عملکرد
جدول 1 – معيارهاي عملکرد سازمانها طي سالهاي مختلف
جدول 2 – روند تغييرات در اندازه گيري عملکرد [ 31و30 ]
منبع داده ها :
نوع داده ها :
مبناي مقايسه :
فرآيندگرايي :
نوع تصميم :
ميزان يكپارچگي :
واحد اندازه گيري :
جدول 3 – پيشنهادات براي طراحي و توسعه سيستم ها و چارچوب هاي ارزيابي عملکرد
– چارچوب هاي ارزيابي عملكرد
جدول 4 – مقايسه چارچوب هاي ارزيابي عملکرد

جدول 5 – مقايسه سيستم هاي ارزيابي عملکرد
– انتخاب اوليه سيستم هاي اندازه گيري عملکرد
جدول 6 – ويژگي هاي رويکردهاي متداول اندازه گيري عملکرد
جدول 7 – مقايسه سيستمهاي اندازه گيري عملکرد منتخب
– كارت امتيازي متوازن
– ديدگاه هاي کارت امتيازي متوازن
شکل 3 – کارت امتيازي متوازن ارتباط ميان استراتژيها و برنامه هاي عملياتي سازمان [ 98 ]
الف ( ديدگاه مالي
ب ( ديدگاه مشتري
ج ( ديدگاه فرآيند هاي داخلي
د ( ديدگاه رشد و يادگيري
جدول 8 – بخش بندي شاخص ها در سازمان
توازن بين شاخصهاي موفقيت مالي و غير مالي :
توازن بين اجزاي داخلي و خارجي سازمان :
توازن بين شاخصهاي عملکرد پسرو و پيشرو :
توازن ميان اهداف بلند مدت و كوتاه مدت :
– مزايا و معايب کارت امتيازي متوازن
گام 1 – بازبيني تمامي مفاهيم :
گام 2 – بازبيني الزامات و تعهدات :
گام 3 – ابزار ارزيابي :
گام 4 – کاهش شاخص ها :
گام 5 – افزودن شاخص هاي پيشگويانه :
گام 6 – الگوگيري از شاخص هاي شرکت هاي رقيب :
گام 7 – اتصال به سيستم پاداش :
گام 8 – پشتيباني :
بررسي و تمرکز بروي تنها تعداد کمي شاخص عملکرد :
ايجاد ارتباط ميان حوزه هاي مختلف :
بهبود برنامه ريزي استراتژيک :
کمک در يکپارچه کردن برنامه هاي مشابه :
درک کامل مديران و کارمندان از چگونگي رسيدن به بالاترين عملکرد :
بهبود مديريت اطلاعات در سازمان :
جدول 9 – معايب و مشکلات سيستم کارت امتيازي متوازن
– نظام هاي کنترل تشخيصي و تعاملي
– نظام کنترل تشخيصي
– نظام کنترل تعاملي
منابع و مآخذ :

اندازه گيري عملکرد
عملكرد ، اصطلاحي است پيچيده كه در برگيرنده كليه مفاهيمي است كه موفقيت يك شركت و فعاليتهايش را در برمي گيرد . مار و نلي معتقدند ارزيابي عملکرد فرآيندي است که عملکرد شاغل با آن اندازه گيري مي شود و هنگامي که درست انجام شود ، کارکنان ، سرپرستان ، مديران و نهايتا سازمان از آن بهره مند خواهند شد [ 25 ].
آتينسون و وال ارزيابي عملکرد را توصيف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي کند . ارزيابي عملکرد در بعد استفاده از منابع

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید