ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی

ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی

ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی

مقدمه فصل 2 14
اضطراب 14
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM – IV – R 19
اختلال اضطراب منتشر 21
اختلال وحشت زدگی 22
اختلال فشار روانی پس آسیبی 22
اضطراب آشکار و پنهان 23
عناصر اضطراب 25
شیوع اضطراب 26
ریشه ها و عوامل اضطراب 27
درجات اضطراب 28
تشخیص بالینی اضطراب 29
انواع پاسخ به اضطراب 29
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن 31
نظریة روانکاوی فروید 32
دیدگاه سالیوان 34
دیدگاه هورنای 35
دیدگاه اتورانک 37
دیدگاه آدلر « روانشناسی فردی » 37
نظریة پرز « گشتالت درمانی » 38
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی 39
دیدگاه راجرز 40
دیدگاه الیس 41
دیدگاه گلاسر 41
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب 42
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی 42
تعلل ورزی 43
تعلل ورزی تحصیلی 44
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی 46
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری 46
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی 46
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی 47
تعلل به عنوان یک عادت 47
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی 47
شیوع تعلل ورزی 47
انواع و اقسام تعلل ورزی 49
شیوه های درمانی تعلل ورزی 51
نظریه منطقی – هیجانی الیس 51
نظریه درمان شناختی 51
نظریه خودناهمگنی 52
نظریه مدیریت زمان 52
نظریه پردازش اطلاعات 52
نظریه مدیریت رفتار 53
نظریه انگیزشی 53
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی 53
مدیریت استرس 55
استرس یا فشار روانی 56
منابع استرس 58
وقایع آسیب زا 58
رویدادهای زندگی 59
تعارضات درونی 60
استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی 60
مدل های نظری استرس 60
مدل مبتنی بر محرک 60
مدل مبتنی بر پاسخ 61
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی 64
مدل تعاملی 65
حل مسأله اجتماعی 66
مهارت های حل مسئله 66
الگوهای حل مسئله 67
آموزش روش حل مسئله 68
پیشینه پژوهشی 69
پژوهش های انجام شده در داخل کشور 70
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 75

مقدمه
در این فصل ابتدا به مبانی و ادبیات و پیشنۀ نظری موجود در مورد موضوع پژوهش خواهیم پرداخت و اضطراب و تعلل ورزی و نیز آموزش مدیریت استرس و حل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید