ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری اشتباهات کارکنان
– اهمیت توجه به اشتباهات نیروی انسانی
– اشتباهات مالی کارکنان
– تخلفات اداری
– ریشه های اقتصادی
– عوامل سیاسی
– عوامل اداری
– انواع تخلفات اداری
– آثار ناشي از فساد و تخلفات اداري
– سازوكارهای‌ مدیریتی‌ موثر در تخلفات‌ كاركنان‌
1 – عدم ساده‌انگاری‌ مشكلات‌ كاركنان :
2 – تقسیم‌ كار عادلانه :
3 – ‌ استفاده‌ از سازوكار ارزیابی‌ عملكرد كاركنان :
4 – تفویض‌ اختیار آگاهانه‌ و منطقی :
5 – عدم اعمال‌ تبعیض‌ در اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط :
6 – استفاده‌ از امكانات‌ و موقعیتها :
7 – توجه‌ به‌ نیازهای‌ آموزشی‌ كاركنان :
8 – عدم نظارت‌ سیلابی :
– پیشگیری از تخلفات
منابع

اشتباهات کارکنان
يكــــي از عناصر عمده در مديريت ، برنامه ريزي است . برنامه ريزي شالوده عناصر مديريتي و فرايندي است كه سازمانها در قالب آن همه فعاليتها و كوشش هاي خود را درمورد اهداف موردنظر ، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير را در يكديگر تركيب وادغام كرده و هدف از اجراي آن دستيابي به نتايج سازماني است . پس مديريت براي كليه منابع تحت اختيار خود بايستي برنامه ريزي مناسبي داشته باشد . يكي از اين منابع كه منبع راهبردي براي سازمانهــــا محسوب مي شود ، منابع انساني است كه جزء مهم و قرين به مباحث برنامه ريزي راهبردي است ، عواملي موجب نگرش جديد در برنامه ريزي راهبردي منابع انساني شده اند ولي هنوز به علت برخي مسائل ومحدوديتها اين نوع برنامه ريزي در سازمانها به صورت جامع وكامل و مناسب به كار گرفته نشده است .
همزمان با گرایش سازمان‌ها به سوی رقابت ، تکنولوژی و مدیریت و ترقی اقتصاد نوین ، فشار در جهت ایجاد لبه برنده طرح‌های استراتژیک برای سازمان‌ها افزایش می‌یابد . این طرح‌ها جهت اجرا نیاز به روش فوق العاده‌ای دارند تا سازمان‌ها را در صدر رقابت ابقا نموده و به طور پیوسته برای سازمان ، صاحبان سهام و تمامی ذینفعان ذیربط ، ایجاد ارزش نمایند . مسئولین واحدهای سازمانی ، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای این منظور کاهش اشتباهات نیروی انسانی درون سازمان می باشد . سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند . با این همه ، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند ؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان را در راستای بهبود سازمان با ناکامی روبرو می سازد .
آموزش ، كارآمدترين ابزار و قويترين فرايند موجود براي انتقال دانش و مهارت به نيروي انساني و تقويت آنان براي انجام وظايف مي باشد . با توجه به تغيير و تحولات روزمره و پيشرفت علوم و فون ، فناور و نيز تعدد مشاغل و حرف و براي جلوگيري از اتلاف منابع ، آموزش كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار است و اجراي آن نياز به برنامه ريزي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید