ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری – اشتباه
مفهوم لغوی
2 ) مفهوم اصطلاحی
الف – دیدگاه شهید ثانی
ب – دیدگاه آیت الله خویی
ج – دیدگاه صاحب ریاض
د – دیدگاه شهید اول
ح – دیدگاه صاحب تحریر الوسیله
چ – دیدگاه اهل سنت
– مسئولیت کیفری
مفهوم
ارکان مسئولیت کیفری
– وقوع عمل مجرمانه در عالم خارج
– دارای اهلیت جزایی بودن مرتکب جرم
ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
– اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
– وجود قابلیت انتساب بین مرتکب و جرم
– اسناد یا انتساب مادی
– اسناد یا انتساب معنوی
1 ) مقایسه اشتباه با جهل
2 ) مقایسه اشتباه با خطا
3 ) مقایسه اشتباه با نسیان
– اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری
– اشتباه حکمی
مفهوم
اقسام اشتباه حکمی
– اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون
– اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون
– اشتباه موضوعی
مفهوم
2 ) اشتباه موضوعی در جرایم عمدی
1 – 2 ) اشتباه در عناصر اساسی جرم
2 – 2 ) اشتباه در عناصر فرعی جرم
3 ) اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
منابع و ماخذ

– اشتباه
مفهوم لغوی
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن . شک و شبهه و سهو و خطا و … آمده است .
اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد . معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور وقایع مایه می‌گیرد و خود ممکن است از بی‌دقتی و بی‌مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود .
اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان ، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن ، پوشیده شدن کار و مانند آن . برخی معتقدند این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد یکی در زبان عربی است که معادل شک ، بدگمانی و التباس و کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی بویژه در کتب حقوقی معاصرین ، کلمه « غلط » به کار رفته است ، حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند . « اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد …» یا گفته‌اند « اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا » و یا « اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ »
آنچه از تدقیق در مفاهیم شک ، ظن ،

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید