ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت 1 – مفهوم سند مالکیت
1 – 2 – 1 – 1 تعریف سند
1 – 2 – 1 – 2 سند رسمی
1 – 2 – 1 – 2 – 1 نظر قانون مدنی
1 – 2 – 1 – 2 – 2 از نظر قانون ثبت
1 – 2 – 1 – 2 – 3 حدود اعتبار اسناد رسمی
1 – 2 – 1 – 3 سند مالکیت
1 – 2 – 1 – 3 – 1 تعریف سند مالکیت
1 – 2 – 1 – 3 – 2 صدور سند مالکیت
1 – 2 – 1 – 3 – 3 اعتبار اسناد مالکیت
1 – 2 – 1 – 3 – 4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
1 – 2 – 2 ثبت اختیاری و اجباری
1 – 2 – 2 – 1 موارد ثبت اجباری اسناد
1 – 2 – 2 – 2 موارد ثبت اختیاری اسناد
1 – 2 – 3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
1 – 2 – 4 مفهوم ابطال
1 – 2 – 4 – 1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
1 – 2 – 4 – 2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
1 – 2 – 5 چگونگی ابطال سند مالکیت
1 – 2 – 5 – 1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
1 – 2 – 5 – 2 نحوه ابطال
1 – 2 – 5 – 2 – 1 در محکمه
1 – 2 – 5 – 2 – 2 در ادارات ثبت
1 – 2 – 5 – 2 – 3 به حکم قانون
1 – 2 – 5 – 3 طریقه اجرای حکم ابطال
منابع وماخذ

1 – مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای ‘ آنچه بدان اعتماد کننده ‘، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را ‘ هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد ‘ دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید . حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند :
مفهوم عام سند : به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال ‘ فلان حدیث دارای سند معتبر است ‘
مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین .
مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از ‘ هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد ‘ و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید ‘ کتبی بودن ‘ از مفهوم عام سند جدا گردیده است .
1 – 2 – 1 – 1 تعریف سند
قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید