ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی

ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی

ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی خلاصه ای از کار :
تعاریف استرس شغلي
از آنجايي که در چگونگي تعريف استرس اختلاف نظر وجود دارد و هيچ نظریه کلي در اين زمينه در دست نيست ، نوشتن در مورد استرس را بسيار دشوار مي سازد . براي مثال ، ون ديج خوزن ( 1980 ) به بيش از 40 تعريف از مفهوم استرس در ادبيات مربوطه اشاره دارد که همه آنها تا حدودي از يکديگر متفاوت بودند . يکي از دلايل اصلي اين عدم توافقبه شمار زياد رشته هايي
…………
استرس به عنوان پاسخ
در بسياري از نظريه ها و تعاريف ، استرس به عنوان يک پاسخ فيزيولوژيکييا روان شناختي ارگانيسم به برخي از تهديدهاي بيروني در نظر گرفته مي شود . نظریه سليه ( 1978 ) بدون شک شناخته شده ترين مثال از اين رويکرد است . طبق نظريه سليه ، استرس يک
……………….
استرس به عنوان محرک
در برخي نظريه ها ، استرس را عمدتاَبه عنوانيک محرک ، يک فشار يا درخواست بيروني مي نگرند . به بيان ديگر ، استرس رويداد يا شرايطي است
……………..
اهميت استرس مثبت
انسان ها به استرس مثبت نياز دارند زيرا به زندگي معنا مي دهد و بدون آن قادر به تجربه ي هيجان يا کشش براي انجام کاري نيستند و عدم وجود هيجان باعث رکود زندگي و بي معنايي آن مي شود . استرس مثبت برانگيزنده ي افراد براي ادامه دادن تلاش خود در راستاي به انجام رساندن کارها و رسيدن به احساس خشنودي است . يک مثال خوب از استرس مثبت تمرين هاي
………….
نشانه هاي استرس شغلي
سه دسته از نشانه هايي که در شرايط فشار روانی شغلي بروز مي کند عبارتند از :
الف ) نشانه هاي رواني
ب ) نشانه هاي جسماني
ج ) نشانه هاي رفتاري ( بير و نيومن ، 1986 ؛ به نقل از خواجه پور ، 1385 ).
الف ) نشانه هاي رواني
نشانه هاي رواني آن دسته از مشکلات عاطفي و شناختي هستند که بر اثر ناراحتي هاي ناشي از فشار روانی شغلي بروز مي کنند . نارضايتي شغلييکي از رايج ترين پيامدهاي استرس شغلي است . افسردگي ، اضطراب ، احساس ناکامي ، انزوا و بيزاري و … ( لازاروس و
…………….
منابع فشار روانی شغلي
عموماً استرس مي تواند از محيط ( استرس موقعيتي ) و يا از ويژگي ها و خصوصيت هاي شخصي فرد ( استرس ذهني ) ناشي شود . منابع گوناگون استرس روي هم انباشته شده و به سطح استرس خود افزوده مي شود .
منابع فردي
برخي از خصوصيت هاي شخصيتي مبتني بر استرس و الگوهاي رفتاري فرد مي تواند در تجربه استرس تأثير داشته باش
……………….
منابع سازماني
فشارزاهاي ناشي از نقش
فشار ناشي از نقش زماني رخ مي دهد که بين انتظارات و خواسته هاي فرد و انتظارات و خواسته هاي سازمان ناسازگاري وجود داشته باشد ( ايوانسويج
…………..
فشارزاهاي ناشي از روابط بين فردي
کيفيت روابط کارکنان در محيط کار همواره رابطه مؤثري با استرس شغلي دارد . پژوهشگران در تحقيقات متعددي سه نوع رابطه در محيط کار را که در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید