ادبیات نظری تحقیق ارزیابی اراضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

ادبیات نظری تحقیق ارزیابی اراضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

ادبیات نظری تحقیق ارزیابی اراضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مقدمه
– تعریف ارزیابی اراضی
– اراضی
– واحد اراضی
– استفاده های اصلی از اراضی
– تیپ های بهره وری از اراضی
– خصوصیات اراضی
– کیفیات اراضی
– احتیاجات نوع استفاده ومحدودیت ها
– عملیات اصلاحی اراضی
– روش های ارزیابی اراضی
– روش ایرانی طبقه بندی قابلیت اراضی
– روش پارامتریک ارزیابی مناطق حارّه
– روش تعیین قابلیت فعلی و آتی اراضی
– روش ارزیابی برای اراضی دیم
– طبقه بندی قابلیت اراضی به روش وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
– سیستم پارامتریک
– طبقه بندی اراضی برای مناطق حارّه
– ارزیابی اراضی به روش فائو
– روش ارزیابی تناسب اراضی برای گیاه خاص به روش فائو
– مراحل مختلف ارزیابی تناسب اراضی فائو
1 – مشورت های مقدماتی
2 – تشریح انواع استفاده ها و احتیاجات آن ها
3 – تعین و تبیین حدود کلاس های تناسب اراضی
4 – تشریح واحدهای مجزا شده اراضی و کیفیات آن ها
6 – ارائه نتایج
– طبقه بندی کیفی تناسب اراضی
– طبقه بندی کمّی تناسب اراضی
– طبقه بندی تناسب فعلی
– طبقه بندی تناسب آتی اراضی
– رده های تناسب اراضی
– کلاس های تناسب اراضی
– زیر کلاس های تناسب اراضی
– واحدهای تناسب اراضی
تاریخچه ارزیابی اراضی :
– گیاهان زراعی مهم مورد ارزیابی در تناسب اراضی :
– گندم :
– ذرت علوفه ای :
– یونجه :
– پنبه :
– سورگوم :
سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی
– تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی
– اجزاء سیستم اطلاعات جغرافیایی
– داده های ورودی
– تبدیل داده ها و آنالیز داده ها
– خروجی داده ها
– منابع داده ها
– روش های ورودی داده ها
– میز دیجیتایزر
– اسکن کردن
– سنجش از دور
– سیستم موقعیت یاب جهانی
– اینترنت
– اطلاعات پایه
– مدل ارتفاعی رقومی
– اطلاعات ، شناخت ، آگاهی
– محدودیت ها و کاربردها
فهرست منابع

مقدمه
ارزیابی اراضی بدوأ از تفسیر نقشه های خاک و طبقه بندی خاک ها منشأ گرفته است . تفسیر واحد های خاک ، خاک را به عنوان موضوع اصلی مورد مطالعه وتفسیر قرار می دهد . در حال که ارزیابی اراضی ، اراضی را مورد توجه قرار می دهد . نقشه های منابع اراضی به تنهایی نمی توانند به عنوان راهنمایی مناسب جهت بهره وری مناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرند . برای رسیدن به مرحله تصمیم گیری و مدیریت اراضی انجام مرحله پیشرفته تری لازم است که بین نیاز های مختلف استفاده مورد نظر با خصوصیات اراضی ارتباط برقرار کند ، که این فرایند توسط ارزیابی اراضی صورت می پذیرد ( ایوبی و جلالیان ، 1385 ).

– تعریف ارزیابی اراضی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید