ادبیات نظری تحقیق ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

ادبیات نظری تحقیق ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

ادبیات نظری تحقیق ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

– مقدمه
روش هاي متنوعي براي ارزيابي آسيب پذيري سازه ها پيشنهاد شده اند كه در اين فصل به دسته بندي و بررسي تعدادي از اين روش ها پرداخته مي شود . همچنين امروزه به علت هزينه هاي قابل توجه اجراي سازه ها و به منظور درك عميق تر رفتار آنها تحت بارهاي مختلف و پيچيده نظير زلزله ، مدل سازي سازه اي به صورت تجربي ( فيزيكي ) يا رياضي از جايگاه ويژه اي برخوردار است مدل سازي به چند صورت قابل انجام است ساخت مدل آزمايشگاهي با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعي ، مدل واقعي و به كار گيري مدل تحليلي . از اين رو مدل سازي تحليلي به كمك كامپيوتر معمولاً به دو روش نخست ترجيح داده مي شود . برخی از حالات طراحی و آسیب پذیری سازه در ادامه ارائه شده است .
– حالات حدي طراحي و ارزيابي سازه
به طور كلي حالات حدي مختلفي را مي توان در طراحي سازه ها ي جديد يا ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه هاي موجود مبنا قرار داد اين حالات را مي توان براي اعضا يا براي كل سازه در نظر گرفت در اين قسمت به تشريح انواع حالات حدي و توصيف و ويژگي هاي آنها با تاكيد بر ارزيابي لرزه اي پل ها پرداخته شده است [ 14 ] و [ 15 ] و [ 29 ].
– حالات حدي اعضا
معمولاً براي طراحي سازه دو حالت حدي مطرح است . حالت حدي اول حالت حدي تسليم نخستين نام دارد در اين حالت تغيير ناگهاني سختي در آستانه تسليم در دورترين نقطه مقطع عضو رخ مي دهد . اين حالت حدي جهت تعريف سختي سيستم هاي شكل پذير در تحليل هاي ارتجاعي خطي با استفاده از منحني هاي هيسترزيس ساده مانند ارتجاعي – خميري كامل يا دو خطي به كار مي رود ، حالت حدي دوم حالت حدي نهايي ناميده مي شود كه تعريف آن سليقه اي است مثلاً برخي اين حالت را متناظر با وقوع يك پديده فيزيكي بحراني نظير گسيختگي در ناحيه محتمل لولاي خميري در نظر مي گيرند كه در آن افت ناگهاني مقاومت و سختي نیز ديده مي شود [ 14 ].
– حالات حدي سازه
– حالات حدي بهره برداري
همانطور كه از نام اين حالت پيداست حالتي است كه تجاوز از آن در خدمت پذيري سازه خلل ايجاد مي كند . مثلاً براي مقاصد طرح يا ارزيابي لرزه اي ، زمين لرزه هايي كه احتمال وقوع آنها زياد است نبايد به قابليت بهره برداري پل ها لطمه اي وارد سازند يعني پس از حادثه و عمليات تعمير پل باعث محدود ساختن تردد نگردد . احتمال وقوع زلزله متناظر با اين حالت حدي تابع اهميت حفظ قابليت عملكرد يك پل است . براي پل هاي كم اهميت اين حالت را مي توان متناظر با زلزله اي دانست كه احتمال وقوع آن در 50 سال است . براي اهداف ارزيابي لرزه اي ، بررسي اين حالت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید