ادبیات نظری تحقیق ارتباطات سازمانی

ادبیات نظری تحقیق ارتباطات سازمانی

ادبیات نظری تحقیق ارتباطات سازمانی خلاصه ای از کار :
برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد باید برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود . در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می‌رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌‌شود .
ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است . بدون ارتباطات ، برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست .
ارتباط عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری ، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود . ( فرهنگ ، 17 : 1372 )
ارتباط فرآیندی است که از طریق آن مفاهیم را با استفاده از علائم و سمبل های کلامی و غیر کلامی در یک زمینه مشخص ایجاد ، حفظ و اداره می کنند ( کچینگز1 ، 2004 : 8 ).
ارکان اصلی فرایند ارتباطات :
کاتر12 ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است : یک فرستنده پیام ، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می‌دهد .
به مفهوم ساده فرایند ارتباط در شکل ذیل نشان داده شده است ( رابینز13 ، 2003 : 284 ):
……………………..
ارتباطات سازمانی :
ارتباط سازمانی عبارت است از انتقال اطلاعات ، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان ( الوانی ، 168 : 1384 ). ارتباط سازمانی فرآیندی است که می توان بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و سازمانهای فراوان داخل و خارج سازمان بر قرار کرد . ( رضاییان ، 472 : 1384 )
…………………
– ویژگی‌های ارتباطات سازمانی :
ارتباط سازمانی به‌عنوان یكی از حوزه‌های تخصصی ارتباطات كلامی یا گفتاری22 ، از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود . این‌گونه از ارتباط شكلی از ارتباط میان‌فردی است ؛ كه در آن ارتباط به‌طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد ، در مجاورت فیزیكی هم ، واقع می‌شود و به‌دلیل وجود ویژگی‌های خاص خود ، تشكیل‌دهنده‌ی حوزه متمایز و شاخص در مطالعه‌ی ارتباطات شده است .
…………………..
– تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط :
1 . ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است ؛ سازمان‌ها ، مجموعه‌های هدف‌مدار هستند ؛ كه فعالیت‌های آن‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی ، هماهنگ شده‌اند .
……………
انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی :
همه‌ی انواع سازمان‌ها ممكن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشكل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند ؛ كه افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یكدیگر ارتباط دارند ، اما انگیزه‌ی اصلی مشاركت ، این است كه اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملكرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند ؛ اما می‌توان به‌وسیله عملكرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند ؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود
…………….
– انواع ارتباطات

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید