ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000

ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000

ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000 اخلاق حسابرسي در مقايسه با حرفه‌هاي ديگر
مفهوم تعهد و اهمیت آن
الف ) تعهد عاطفي :
ب ) تعهد مستمر :
ج ) تعهد هنجاري :
– تعهد حرفه ای
– دیدگاههای ناظر برسازگاری تعهد حرفه‌ای و سازمانی
– نتايج و پيامدهاي تعهد
1 – عوامل شخصي
2 – عوامل مربوط به شغل
3 – عوامل سازماني
4 – عوامل فراسازماني
رفتارهای حسابرسی ناکارآمد
کیفیت حسابرسی
– تعریف کیفیت حسابرسی
– تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی
– چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی
منابع :

اخلاق حسابرسي در مقايسه با حرفه‌هاي ديگر
اخلاق حرفه‌اي حسابرسي نسبت به ساير رشته‌ها و حرفه‌هاي ديگر درخصوص داشتن مسووليت‌ اصلي به منظور كمك به مشتري حرفه‌اي خود ، داراي وضعيتي متزلزل است . زيرا چگونگي كمك او به جامعه قابل تامل است و براي او مهم نيست كه مشتري حرفه‌اي او چه خواسته‌اي ( بصورت شخصي ) از او دارد . به عنوان مثال وكيل به‌عنوان مشاور و نماينده يك مشتري به دنبال بي‌گناهي و رفع هرگونه شك و شبهه نسبت به گناهكاري موكل خود است ، نگراني اصلي يك پزشك در هر حال حفظ سلامت و بهبود وضعيت بيمار مراجعه‌كننده به او است . حسابرسان اگرچه حقوق خود را از كارفرما يا صاحب شركت دريافت مي‌كنند اما به عنوان نمايندگان مردم و جامعه عمل مي‌كنند و تمركز اصلي خود را با استفاده از تحليل مسائل پيچيده حرفه‌اي در مسائل مالي و غيرمالي ، براي حفظ منافع مردم و جامعه ذي‌نفع مبذول مي‌دارند ( تهرانی و همکاران ، 1384 ).
با اين تفاوت و حسب عملكرد حرفه‌اي آنها ، يك درگيري اخلاقي بين مسووليت و وظيفه حسابرسان و حق‌الزحمه دريافتي از ديگري براي آنها وجود دارد و اين تعريف اصلي شرح وظيفه حسابرس است . حسابرس با دريافت هزينه‌هاي ارائه خدمات حسابرسي و غيرحسابرسي – خدمات مالي ، از مشتري خود اقدام به ارائه خدمت براي آنها خواهد كرد ، با اين وجود از او انتظار مي‌رود كه به صورت بي‌طرفانه نسبت به صورت‌هاي مالي اظهار‌نظر كند . خطرات ناشي از وجود نقص در مدارك ، محرمانه بودن دادخواهي ذي‌نفعان و ايجاد اعتماد براي مشتريان متناوبا يا پيوسته در فرآيند حسابرسي امري بسيار خطرناك و اجراي آن بسيار پيچيده و نيازمند يك مهارت حرفه‌اي و قضاوتي خاص است . اگر چنانچه حسابرس به صورت صحيح و صادقانه اقدام به صدور گزارش عملكرد خود كند و در فرآيند عمليات حسابرسي خود ، آن را مورد توجه قرار دهد از نظر قانوني با پرهيز از هرگونه مسامحه‌كاري‌ها ، سهل‌انگاري‌ها و همچنين ترس ناشي از دست دادن شهرت و اعتبار خود متناسب با حجم تعهدات تفويض شده به او به عنوان حسابرس ، مي‌تواند به‌عنوان استراتژي ، تصميم‌گيري مناسب و بالقوه به منظور ايفاي صحيح مسووليت تعيين شده براي خود داشته باشد ، زيرا‌ مديريت به‌اين منظور اقدام به استخدام حسابرس مي‌كند كه او سوابق عملكردي شركت را در تطابق با استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي كنترل كند . حسابرس همزمان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید