ادبیات نظری تحقیق اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص

ادبیات نظری تحقیق اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص

ادبیات نظری تحقیق اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص اجاره
الف ) اجاره در لغت
ب ) اجاره در اصطلاح
– اجیر
– مستأجر
– انواع اجاره
– اجاره‌ی اشیاء
– اجاره‌ی حیوان
– اجاره‌ی انسان ( اشخاص )
الف ) تملیکی یا عهدی بودن اجاره ي اشخاص
ب ) ثمره ي تملیکی یا عهدی بودن اجاره ي اشخاص
– اقسام اجاره‌ی اشخاص
– اجاره‌ی خدمه و کارگران
الف ) اجیر خاص
ب ) اجیر عام ( مطلق )
– اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل
– ارکان اجاره‌ی اشخاص
– متعاقدین
– ایجاب و قبول
– عوضان ( مورد معامله )
– معوض ( منفعت عمل یا شخص )
– عوض ( اجرت )
– مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
– اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل
– اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار
الف ) تميز اجاره ي اشخاص از قرارداد كار
ب ) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری
– اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع
– اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه
– اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت
– مفاهیم مرتبط
– مدعی و منکر
الف ) معیار تمیز مدعی از منکر
ب ) حکم مدعی و منکر
– تداعی
الف ) رسیدگی به دعوا براساس قاعده ي مدعی و منکر
ب ) رسیدگی به دعوي براساس قاعده‌ي عدل و انصاف
فهرست منابع :

اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود :
الف ) اجاره در لغت
اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود . همچنان كه ‘ کراء ‘ غالباً به معنای ‘ اجر ‘ در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است . راغب در ‘ مفردات ‘ تصریح می‌کند : به مزدي که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود ؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود .
لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است . از نظر برخی از اهل لغت ، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر – يأجر – اجاره بوده مانند کتب – یکتب – کتابه و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانسته اند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول ( اجاره الانسان نفسه ) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفته اند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره می باشد . گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیک تر است . ولی به نظر می رسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال ، باید منظور گردد .

ب ) اجاره در اصطلاح
در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد .
گروهی تعریف مشهور را از زوایای

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید