ادبیات نظری تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

ادبیات نظری تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

ادبیات نظری تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن ابطال رای داوری ، جهات و آثار آن
مبحث اول : مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان .
گفتار اول : مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري
بند اول : رأي قابل ابطال و رأي باطل
بند دوم : نقش داوران در دعواي ابطال
بند سوم : تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
گفتار دوم : ماهیت دعوای ابطال
مبحث دوم : جهات و موارد ابطال رأی داوری
گفتار اول : مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق
بنداول : مفهوم قانون و انواع آن
بند دوم : قوانین تفسیری و قوانین آمره
بند سوم : قانون موجد حق و قوانین شکلی
گفتار دوم : صدور رأي داور خارج از موضوع داوري
بند اول : شرايط موضوع داوري
بند دوم : مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري
گفتار سوم : اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری
گفتار چهارم : صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري
گفتار پنجم : مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي
بند اول : بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك
بند سوم : بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول
گفتار ششم : عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی
بند اول : شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند .
بند دوم : عدم اهلیت مطلق برای داوران
بند سوم : عدم اهلیت نسبی برای داوارن
گفتار هفتم : عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری
منابع و مآخذ

ابطال رای داوری ، جهات و آثار آن
مبحث اول : مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان .
گفتار اول : مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري
اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها ، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است . شرط صحت اعمال حقوقي ، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است . هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط ، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد ، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي ، بر آن مترتب نخواهد شد ، اين حالت ، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد ، باطل است .

بند اول : رأي قابل ابطال و رأي باطل
مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است . رأي قابل ابطال ، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون ، توسط مرجع قانوني ( دادگاه ) باطل اعلام شود . در حالي كه رأي باطل ، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده ، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه ( دادگاه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید