ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان

ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان – آموزش کارکنان و اهمیت آن
– الگوی انتقالی هالتون
ویژگی های فردی :
ویژگی های آموزشی :
ویژگی های سازمانی :
– مدیریت و آموزش کارکنان
– اثربخشی آموزش کارکنان
– آمادگی کارکنان
فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار و آمادگی کارکنان
فضای مانع تراش :
فضای رغبت زدا :
فضای خنثی :
فضای ترغیب کننده
فضای درخواست کننده
– جذب مشتریان
– عوامل موثر در جذب مشتریان
ـ صرفه جویی در وقت :
ارائه خدمات با سرعت و دقت :
طرز برخورد کارکنان :
ارائه خدمات خاص :
ارائه خدمات مشاوره ای :
سایر موارد
منابع

– آموزش کارکنان و اهمیت آن
آموزش معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی ، کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد ، بلکه دامنه آن به قدری وسیع می شود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می شود و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده ، ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بسط می یابد .
آموزش به فرآیند انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروه دیگر برای ایجاد تغییرات در ساختارهای شناختی ، نگرشی و مهارتی آن ها گفته می شود . ( صدری ، 1383 ) آموزش اصطلاحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد . منظور از آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی است که در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی – حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود کرده و حریم تخلفات را گوشزد می کند ( صدری ، 1383 ).
ابیلی می نویسد : « توسعه منابع انسانی در سازمان ها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است . در چارچوب این تعهد و انتظار متقابل ، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی و همچنین رفتار در چارچوب نظامنامه آن ، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند . از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعه مستمر دانش و مهرت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد ». ( ابیلی ، 1382 )
برای اطلاع از اثربخشی سیستم آموزش در ارتقای سطح دانش ، نگرش و مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی ، جلوگیری از رفتارهای ناکارآمد و تخلفات اداری ، میزان تحقق اهداف دوره ها ، پاسخگو بودن بون دادهای این آموزش ها به نیازهای محیط کار و به طور کلی تصویر نمودن اثر بخشی این دوره ها ، نیاز به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید