ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی
همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول : اثر تسلیم در ایفای تعهد
با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد . تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ، باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد . به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند .
تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله « یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود » است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است . قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود . از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ، تسلیم مبیعی می باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ، تعهد بایع ایفاء و اجرا می گردد .
آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می باشد به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد . مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری . و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می باشد . در حالی که در مواردی از عقود ، آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ، در حکم اجرای عقد است . البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند . ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود . بنابراین اجرای مفاد عقد توسط متعهد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید