ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی فصل دوم : ادبیات تحقیق
2 – 1 ) مقدمه 13
بخش اول : بانکداری الکترونیکی
2 – 1 – 1 ) بانکداری الکترونیکی 15
2 – 1 – 2 ) انواع بانکداری الکترونیکی 15
2 – 1 – 3 ) خدمات بانکداری الکترونیکی 16
2 – 1 – 4 ) سطوح بانکداری الکترونیکی 18
2 – 1 – 5 ) زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی 19
2 – 1 – 6 ) مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 22
2 – 1 – 7 ) بانکداری الکترونیکی در ایران 23
بخش دوم : بانکداری موبایلی
2 – 2 – 1 ) مقدمه 25
2 – 2 – 2 ) بانکداری موبایلی 26
2 – 2 – 3 ) استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی 26
2 – 2 – 4 ) خدمات ارائه شده در بانکداری موبایلی 28
2 – 2 – 5 ) فناوری موبایل 29
2 – 2 – 6 ) روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی 30
2 – 2 – 6 – 1 ) بانکداری SMS 31
2 – 2 – 6 – 2 ) بانکداری WAP 31
2 – 2 – 6 – 3 ) بانکداری موبایلی PDA 32
2 – 2 – 6 – 4 ) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM 32
2 – 2 – 6 – 5 ) بانکداری موبایلی با جاوا 32
2 – 2 – 7 ) مزایای بانکداری موبایلی 33
2 – 2 – 8 ) معایب بانکداری موبایلی 34
2 – 2 – 9 ) چالش‌های بانکداری موبایلی 35
2 – 2 – 10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی 38
2 – 2 – 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان 39
2 – 2 – 12 ) تمرکز بر امنیت 39
2 – 2 – 13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی 40
2 – 2 – 14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات 40
2 – 2 – 15 ) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی 40
2 – 2 – 16 ) سودمندی ادراک شده 41
2 – 2 – 17 ) سهولت استفاده ادراک شده 41
2 – 2 – 18 ) ریسک 42
2 – 2 – 19 ) ریسک پذیری 42
2 – 2 – 20 ) منابع ریسک 44
2 – 2 – 21 ) ابعاد ریسک 44
بخش سوم : مدل وپیشینه تحقیق
2 – 3 – 1 ) مدل پذیرش تکنولوژی ( TAM ) 49
2 – 3 – 2 ) پیشینه تحقیق 50

2 – 1 ) مقدمه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید