ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم) 2 – 1 – مقدمه 23
2 – 2 – کارآفرینی 23
2 – 3 – ویژگی های کارآفرینان 24
2 – 4 – روحيه کار آفريني 26
2 – 5 – سه موج در کارآفرینی 28
2 – 6 – کارآفرینی و ابعاد فرهنگ 29
2 – 7 – کارآفرینی و اشتغال 34
2 – 8 – انواع كارآفريني 35
2 – 9 – آموزش کارآفرینی 36
2 – 10 – کارآفرینی ، دانشگاه و دانشجویان 39
2 – 11 – عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه 41
2 – 11 – 1 – دانش 41
2 – 11 – 2 – تجربه 43
2 – 11 – 3 – خانواده 45
2 – 11 – 4 – نگرش 47
2 – 11 – 5 – هنجارهای اجتماعی 47
2 – 11 – 6 – کنترل رفتاری ادراک شده 48
2 – 11 – 7 – ویژگی های جمعیتی 48
2 – 12 – پیشینه تحقیق 50

2 – 1 – مقدمه
عصر ما عصر شتاب و سرعت ، دگرگوني و تغيير است . موج اين تغييرات ، زندگي همه ما را خواسته يا ناخواسته تحت تاثير قرار مي‌دهد . از اين رو جامعه ايي در جهت سازگاري با تغييرات و رقابت جهاني پيشتاز خواهد بود که از نيروي انساني ماهر و متخصص و خلاق برخوردار باشد ( صمدي و اصفهانی ، 1386 ). رشد سريع جمعيت و افزايش نرخ بيکاري به ويژه در ميان دانش آموختگان از جمله چالشهايي است که جامعه ما درگير آن است . در شرايط کنوني يکي از عواملي که سبب دگرگوني چهره اقتصادي ، اجتماعي و صنعتي يک کشور مي‌شود ، فعاليتهاي کارآفرينانه ، برخورداري از روحيه کارآفرينانه و در نهايت کارآفريني انسان است ( 2003 ، Antoncic and Hisrich ). در عصر حاضر که با افزايش جمعيت ، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و سرعت هستند و در پي آن ، پيچيدگي آن‌ها نيز رو به فزوني است ، کارآفريني در يک تعامل چند سويه‌ يعني هم در مفهوم ايجاد اشتغال ، هم در مفهوم ايجاد تحول از راه نوآوري ها و بهبود فرآيندها و هم به عنوان عامل کليدي در رشد و توسعه اقتصادي ، به شدت مورد نياز است . حتي مي‌توان بحث کارآفريني در عصر مدرن امروزي يکي از اصلي ترين راهبردهاي بنيادي هر کشور محسوب مي‌شود ( ناهيد ، 1388 ). سه دليل مهم براي توجه به مقوله کارآفريني ، توليد ثروت ، توليد تکنولوژي و اشتغال مولد است ( کاراد ، 1386 ).

2 – 2 – کارآفرینی
کارآفرینی ، خلق کسب و کار ، هدایت منابع ، تبدیل فرصت ‏ ها به دستاوردها و ارائه محصولات جدید است که سبب خوداشتغالی ، دیگر اشتغالی و یا ایجاد ارزش افزوده می ‏ شود . کارآفرین کسی است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید