ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم) ل دوم : ادبیات تحقیق
2 – 1 – مقدمه 10
2 – 2 – بخش اول : تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی 10
2 – 2 – 1 – توسعه 10
2 – 2 – 2 – توسعه روستایی 13

فهرست مطالب

عنوان صفحه
2 – 2 – 3 – تعریف روستا 15
2 – 2 – 4 – خصلت های جامعه روستایی 19
2 – 2 – 5 – توسعه پایدار روستایی 21
2 – 2 – 6 – توسعه همه جانبه روستایی 21
2 – 2 – 6 – 1 – پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی 22
2 – 2 – 6 – 2 – ویژگی های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم 22
2 – 2 – 6 – 3 – انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی 23
2 – 2 – 7 – عمران روستایی 23
2 – 3 – بخش دوم : اهمیت بخش روستایی 24
2 – 3 – 1 – اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه 24
2 – 3 – 2 – جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی 25
2 – 3 – 3 – اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی 25
2 – 3 – 4 – اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت 26
2 – 3 – 5 – اهداف توسعه روستایی 27
2 – 3 – 6 – برنامه ریزی روستایی 27
2 – 3 – 7 – اجزای توسعه روستایی 28
2 – 3 – 8 – مفهوم برنامه ریزی 29
2 – 3 – 9 – انواع برنامه های توسعه روستایی 30
2 – 3 – 9 – 1 – تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع 30
فهرست مطالب

عنوان صفحه
2 – 3 – 9 – 2 – تقسیم برنامه ها از نظر هدف 30
2 – 3 – 9 – 3 – تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه 30
2 – 4 – بخش سوم : پیش نگاشته ها 32
2 – 5 – بخش چهارم : چهارچوب نظری 37

فصل دوم
ادبيات تحقيق
2 – 1 – مقدمه :
گام اول به منظور شناخت و تبیین درست هر مفهوم ارائه تعریفی روشن از آن است . معمولاً تعاریفی که متخصصان برای یک موضوع و مبحث خاص مطرح می کنند ، تا حدود زیادی بیانگر ویژگی های آن مبحث بوده و می تواند ویژگی های آن را تا حد قابل قبولی مطرح نماید . به همین منظور به بیان تعاریف و مفاهیمی پرداخته می شود که توسط کارشناسان این فن ارائه شده است . از این رو برای سنجش درجه توسعه یافتگی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید