ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه) فصل دوم 11
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2 – مقدمه 12
2 – 1 – تعاريف آموزش 13
2 – 2 – آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 14
2 – 3 – آموزش کارکنان 15
2 – 4 – مدلها و فرايندهاي آموزش 17
2 – 4 – 1 – مدلهاي ساده وخطي 17
2 – 4 – 2 – مدل T . D . L . B 18
2 – 4 – 3 – مدل پارکر 19
2 – 4 – 4 – مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان 20
4 – 5 – مدل رويكرد سيستمی‌به آموزش 21
2 – 5 – نياز سنجي آموزشي 23
2 – 6 – تعيين اهداف آموزشی 24
2 – 7 – محتواي برنامه آموزش كاركنان 25
2 – 8 – اصول سازماندهي محتواي آموزشي 26
2 – 9 – روش هاي آموزش كاركنان 26
2 – 10 – اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان 27
2 – 11 – شرايط امكانات اجرايي دوره 27
2 – 12 – مفهوم و تعریف ارزشیابی 28
2 – 13 – اهميت ارزشيابي 31
2 – 14 – اهداف ارزشيابي 32
2 – 15 – ارزشیابی آموزشی 33
2 – 16 – نتايج برنامه ريزي آموزشي : 36
2 – 17 – شرایط موردنیاز آموزش کارکنان 37
2 – 18 – مراحل ارزشيابي 40
2 – 19 – عناصر ارزشيابي 43
2 – 20 – ويژگيهاي ارزشيابي 44
2 – 21 – الگوهای ارزشیابی 45
2 – 22 – ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي 49
2 – 23 – پیشینه تحقیق 53
2 – 24 – نتیجه گیری 59
2 – 25 – چار چوب نظری تحقیق : 59

2 – مقدمه :
آموزش و بهسازي منابع انساني ، نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب می‌شود که اگر به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود ، می‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد . نتايج پژوهش ها نشان می‌دهند که توجه به آموزش و بهسازي نيروي انساني افزايش بهره وري را به دنبال دارد . براي مثال ، در سال 2004 پس از سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي در شرکت موتورلا مشخص شد که هر يک دلار سرمايه گذاري در آموزش کارکنان ، 33 دلار بازده به همراه داشته است . بررسي ديگر درسال 2006 گوياي آن است که بسياري از سازمانهاي امريکايي . افزايش مناسب بودجه هاي آموزشي خود را با ميانگين 7 درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بيان کرده‌اند که حدود 1273 دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال می‌کنند . آنها مبلغي بالغ بر 55 .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید