ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت 2 – 1 – مقدمه
2 – 2 – مفهوم اوقات فراغت
2 – 3 – اوقات فراغت و چند مفهوم دیگر
2 – 3 – 1 – اوقات فراغت و تفریح
2 – 3 – 2 – اوقات فراغت و بازی
2 – 3 – 3 – اوقات فراغت و بیكاری
2 – 3 – 4 – كاركردهای اوقات فراغت
2 – 4 – اوقات فراغت ازدیدگاه فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی
2 – 5 – تاریخچه اوقات فراغت در جهان وایران
2 – 6 – ویژگی‌های اوقات فراغت در عصر حاضر
2 – 7 – تقسیم بندی گذران اوقات فراغت
جدول ( 2 – 1 ) گونه های مختلف گذران اوقات فراغت ( جلالی فراهانی ، 1390 ) ص45
2 – 8 – اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
2 – 9 – اوقات فراغت ازدیدگاه صاحب نظران و مکاتب فلسفی
2 – 9 – 1 – اوقات فراغت ازدیدگاه فلسفه رئالیسم
2 – 9 – 2 – اوقات فراغت از دیدگاه پراگماتیسم
2 – 10 – ساعات کار و ساعات فراغت
2 – 11 – نظریات دانشمندان
هربرت وبر
ولفانگ نارشتت
اوپاشوسکی
2 – 12 – نظریات مختلف
2 – 13 – عوامل موثر برگذران اوقات فراغت

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق

2 – 2 – مفهوم اوقات فراغت
واژه فراغت به معنی « Licere » است که از کلمه لاتین « Lei Sure » ‘ اقتباس شده وبه معنی زمان آزاد است . همچنین فراغت در کلمه « scole » ریشه دارد که بیانگررابطه بین آموزش وتفریح است .
فراغت ترجمۀ معادل فرانسویLoidir وانگلیسیLeisure و با معادل آلمانی Freizeit یا Musse است که در زبان فارسی رایج گشته است ، برداشت هایی که از دید گاه های مختلف علوم انسانی از اوقات فراغت می شود بسیار متنوع هستند و روی این اصل تا کنون تعاریف متفاوتی از جنبه های گوناگون برای اوقات فراغت ارائه شده است . ( رضوانی ، 1379 )
فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است . در فرهنگ معین فراغت این گونه معنی شده است :
1 – پرداختن به فراغت 2 – آسایش ، استراحت ، آسودگی ، آرامش 3 – بی اعتنایی ، وارستگی 4 – فرصت ، مجال .( معین ، 1373 )
در لغت نامه علی اکبر دهخدا ، اوقات فراغت چنین معنا شده است : وقت و مقدار زمانی که برای امری فرض شده ، ساعت ، فرصت ، گاه ، زمان و مدت که جمع آن اوقات به معنی زمان هاست . آسایش و استراحت ، ضد گرفتاری از کار و مشغله و همچنین فراغت داشتن ، یعنی غفلت داشتن و فراموش کردن .
فراغت در زبان عربی به معنای اضطراب و فراغ به معنای آسایش است و در زبان انگلیسی به معنای آسانی ، سهولت و آسایش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید