ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری(فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری(فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری(فصل دوم)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..

2 – 1
مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل ………………………………………………………………..

2 – 1 – 1
نظریات مرکانتیلیست ها ……………………………………………………………………………

2 – 1 – 2
نظریه مزیت مطلق ……………………………………………………………………………………

2 – 1 – 3
نظریه مزیت نسبی …………………………………………………………………………………….

2 – 1 – 4
نظریه هکشر – اوهلین ……………………………………………………………………………..

2 – 2
روند ظهور رقابت پذیری …………………………………………………………………………..

2 – 3
طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین ………………………………………………………..

2 – 4
تعریف رقابت پذیری …………………………………………………………………………………

2 – 5
فهرست و جداول رقابت پذیری ………………………………………………………………..

2 – 6
مدلهای رقابت پذیری ملل ………………………………………………………………………….

2 – 6 – 1
مدل الماس مایکل پورتر ( 1990 ) ………………………………………………………………..

2 – 6 – 2
مدل الماس دانینگ – پورتر ( 1991 ) ……………………………………………………………

2 – 6 – 3
مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن ( 1991 ) …………………………………………………

2 – 6 – 4
مدل الماس بوش – پورتر ( 1992 ) ………………………………………………………………

2 – 6 – 5
مدل الماس های چندگانه ( 1993 ) ……………………………………………………………….

2 – 6 – 6
مدل 9 عاملی چو ( 1994 ) ………………………………………………………………………….

2 – 6 – 7
مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم ( 2007 ) ………………………………………

2 – 7
تحلیل و طبقه بندی مدلها …………………………………………………………………………..

2 – 8
پیشینه کاربردی مدلهای الماس ……………………………………………………………………

2 – 9
مفهوم و اهمیت صادرات ………………………………………………………………………….

2 – 10
انواع صادرات …………………………………………………………………………………………..

2 – 10 – 1
صادرات قطعی …………………………………………………………………………………………

2 – 10 – 2
صادرات موقت …………………………………………………………………………………………

2 – 10 – 3
صادرات قطعی در حجم تجاری …………………………………………………………………..

2 – 10 – 4
صادرات قطعی غیرتجاری ………………………………………………………………………….

2 – 10 – 5
صادرات مجدد …………………………………………………………………………………………

2 – 10 – 6
ترانزیت خارجی ………………………………………………………………………………………

2 – 11
تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن ………………………………………………………….

2 – 12
صادرات و اهمیت آن ……………………………………………………………………………….

2 – 13
موانع و مشکلات صادرات ………………………………………………………………………..

2 – 14
عملکرد صادراتی ………………………………………………………………………………………

2 – 15
اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ………………………………………..

2 – 16
اهمیت صادرات محصولات کشاورزی …………………………………………………………

2 – 17
پیشینه موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………….

مقدمه
‘ کامروايي ملي اکتسابي است ، نه موروثي ‘ . مايکل پورتر با نشاندن جمله‌ ي پيشين در طليعه‌ ي مقاله‌ ي مشهور خود ، مزيت رقابتي ملل ، فلسفه‌ي وجودي و هدف نهايي مدل الماس را آشکار مي‌سازد . به اعتقاد وي ، در عصر حاضر ، عناصر اقتصاد کلاسيک اعم از نيروي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید