ادبیات تحقیق و پیشینه بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه بانکداری الکترونیکی (فصل دوم) فصل دوم : مباني نظري و ادبيات پژوهش
2 – 1 . مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 14
2 – 2 . اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………….. 15
2 – 3 . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………… 17
2 – 3 – 1 . مطالعات داخلی …………………………………………………………………………….. 17
2 – 3 – 2 . مطالعات خارجی …………………………………………………………………………….. 20
2 – 4 . مبانی نظری ………………………………………………………………………. 23
2 – 5 . تاثیر مهارت هاي PC بر كيفيت سرويس وب ………………………………………….. 24
2 – 6 . تاثیر ريسك درك شده بر كيفيت سرويس وب ……………………….. 32
2 – 7 . تاثیر محتويات وب سايت بر كيفيت سرويس وب ………………………………………… 38
2 – 8 . تاثیر سهولت خدمات بر كيفيت سرويس وب ………………………. 39
2 – 9 . تاثیر كيفيت خدمات وب بر رضايت مشتري ……………………………………………. 41
2 – 10 . تاثیر كيفيت خدمات وب بر تمايلات رفتاري …………………………………………………………….. 43

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2 – 1 . مقدمه :
بانكداري‌ الكترونيك‌ به طور كلي ‌انواع‌ كانال‌هاي‌ ارتباطي‌ ميان‌ بانك‌ و مشتري‌ حقيقي‌ و حقوقي را شامل مي گردد . برخي‌ از اين سرويس‌ها عبارتند از‌ :
1 – بانكداري‌ مبتني‌ بر وب‌ و اينترنت‌2 – بانكداري‌ مبتني‌ بر فناوري‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ 3 – بانكداري‌ مبتني‌ بر تلفن‌ 4 – بانكداري‌ كيوسكي‌ 5 – بانكداري‌ به‌ كمك‌ فكس‌ 6 – پيام‌ كوتاه‌ 7 – بانكداري‌ مبتني‌ بر دستگاه‌ خودپرداز‌ 8 – بانكداري‌ مبتني‌ بر كارت‌هاي‌ هوشمند و …
از نتايج و دستاوردهاي اساسي اينترنت و IT بانكداري الكترونيك است و براهميت آن به دليل افزايش روزافزون تعامل اقتصادي كشورها با يكديگر روز بروز افزوده مي‌شود و همچنين بر مبناي تمايل بشر به راهكارهاي ساده تر ، در انجام كارهاي مالي و اقتصادي نيز نيازمند بازنگري و نوآوري به علاوه تسهيل در بروكراسي نظام بانكي مي باشيم ( سیدجوادین ، 1386 : 19 ).
پس از پيدايش IT ، نخستين ساختاري كه به دستاوردهاي شبكه و اينترنت پي برد سيستم بانكي بود . سيستمهاي بانكي از اين ابزار به عنوان عاملي جهت ايجاد يكپارچگي و افزايش دامنه فعاليت استفاده نمودند اين عوامل مقدمه تكريم واقعي ارباب رجوع مي باشند . عوامل بسيار اساسي استفاده سيستم هاي بانكي از بانكداري الكترونيك ، افزايش ضريب امنيت در تبادلات مالي و به صفر رساندن هزينه سنگين اين نقل و انتقالات مي باشد ( پژوهشكده پولي و بانكي ؛ 1382 ).
البته بايد به اين نكته توجه نمود كه بانكداري الكترونيك موضوعي نيست كه كه به توان سليقه‌اي با آن برخورد نمود بلكه اجبار قرن 21 به تمام كشورهايي است كه خواهان تعامل با دنياي پيشرفته امروز و رشد اقتصادي مي باشند ( نيازي ، 1387 : 25 ).
بانكداري الكترونيك براي بانك‌ها نيز بسيار سودمند است چرا كه علاوه بركاهش هزينه عمليات بانكي سبب كاهش خطاي انساني در انجام امور مالي نيز مي‌گردد . همچنين لزوم به نگهداري و استفاده از پول نقد از بين مي رود كه اين موضوع

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید