ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی (فصل دوم) 2 – 1 – 1 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2 – 1 – 2 ) تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2 – 1 – 3 ) مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2 – 1 – 4 ) مبانی نظری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2 – 1 – 4 – 1 ) تئوری پیوند ضعیف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2 – 1 – 4 – 2 ) تئوری شکاف ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2 – 1 – 4 – 3 ) تئوری منابع اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 1 – 4 – 4 ) مدل کیفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2 – 1 – 4 – 5 ) مدل CLRLA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2 – 1 – 4 – 6 ) مدل SCAT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 4 – 7 ) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 29
2 – 1 – 4 – 8 ) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت ………………………………………………………………………………………………………… 30
2 – 1 – 4 – 9 ) مدل سرمایه اجتماعی استون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2 – 1 – 4 – 10 ) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران ………………………………………………………………………………………………. 33
2 – 1 – 4 – 11 ) چارچوب سرمايه اجتماعي مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ويدمن و همكاران ……………….. 33
2 – 1 – 4 – 12 ) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن ………………………………………………………………………………………………………….. 34
2 – 1 – 4 – 13 ) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2 – 1 – 4 – 14 ) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2 – 1 – 5 ) مزایای سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2 – 1 – 6 ) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 39
2 – 1 – 7 ) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها ……………………………………………………………………………………….. 42
2 – 1 – 8 ) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………… 43
2 – 1 – 9 ) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………… 45
2 – 1 – 10 ) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2 – 1 – 1 ) مقدمه
امروزه در کنار سرمایه ‏ های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری بنام سرمایه‌ی اجتماعی مطرح شده است . این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان ‏ اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ‏ موجب تحقق اهداف اعضاء می ‏ شود ( عباس زاده و مقتدایی ، 1388 ). سرمایه‌ی اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به‌طور خلاصه به ‌معنای « هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به‌منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند » و با شیوه‌هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه‌گیری است . سرمایة اجتماعی مفهومی ترکیبی است که « موجودی » یا میزان این هنجارها و شبکه‌ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید