ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی (فصل دوم)
بخش دوم : عملکرد سازمانی
2 – 2 – 1 ) تشريح مفهوم عملكرد 86
2 – 2 – 2 ) تعریف عملکرد سازمانی 87
2 – 2 – 3 ) سنجش عملکرد سازمانی 89
2 – 2 – 4 ) رویکردهای سنجش عملکرد 90
2 – 2 – 5 ) معیارهایی برای سنجش عملکرد 90
2 – 2 – 6 ) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف 91
2 – 2 – 6 – 1 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری 91
2 – 2 – 6 – 2 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل 92
2 – 2 – 6 – 3 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی 93
2 – 2 – 7 ) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی 94
2 – 2 – 8 ) ضرورت ارزیابی عملکرد 95
2 – 2 – 9 ) مزایایی ارزیابی عملکرد 96
2 – 2 – 10 ) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد 96
2 – 2 – 11 ) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی 97
2 – 2 – 12 ) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی 98
2 – 2 – 13 ) مدل های ارزیابی عملکرد 98
2 – 2 – 14 ) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 109
2 – 2 – 15 ) مدیریت عملکرد 110
2 – 2 – 16 ) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی 113
2 – 3 – 1 ) تحقیقات داخلی 115
2 – 3 – 2 ) تحقیقات خارجی 116

بخش دوم : عملکرد سازمانی
2 – 2 – 1 ) تشريح مفهوم عملكرد :
در ضرورت وتشريح مفهوم عملكرد هولتون و بیتز ( 1995 ) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد داراي ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن ، بسته به انواع عوامل ، متفاوت است . آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی ، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند . در مورد این که عملکرد چیست ، نگرش های متفاوتی وجود دارد . می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی ، عملکرد ، معادل سابقه موفقیت های یک فرد است . تعاريف متفاوتي از عملكرد شده است كه عبارتند از :
– کین ( 1996 ) معتقد است عملکرد ، چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است .
– برنادین و همکارانش ( 1995 ) معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی ، دارد .
– فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را معادل انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده مي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید