ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی فصل دوم 9
2 – 1 – مقدمه 10
2 – 2 – مفهوم تكنولوژي 10
2 – 3 – طبقه بندی تکنولوژی 12
2 – 4 – عناصر اصلي تكنولوژي 13
2 – 5 – مديريت تكنولوژي 14
2 – 6 – تكنولوژي و مزيت رقابتي 16
2 – 6 – 1 – ابعاد مزيت رقابتي 17
2 – 7 – اكتساب تكنولوژي 18
2 – 7 – 1 – انتقال تكنولوژي 21
2 – 7 – 2 – انواع شيوه هاي اكتساب تكنولوژي 24
2 – 7 – 3 – مدل‌های اكتساب تكنولوژي 30
2 – 8 – مروري بر تحقيقات گذشته 41
2 – 8 – 1 – جايگاه اكتساب تكنولوژي در مطالعات صورت پذيرفته 41
2 – 8 – 2 – سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته 42
2 – 8 – 3 – معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي 53

فصل دوم
ادبیّات تحقیق

2 – 1 – مقدمه :
امروزه تکنولوژی و به کارگیری آن به یکی از عوامل رشد و پیشرفت در جوامع بشری ( اعرابی ومنتی ، 1389 ) و کلید رقابت در دنياي كار و تجارت و لازمه رشد سازمان‌ها و ملت‌هاست . نوآوری و تغییرات تکنولوژیک در سازمان‌های پیشرو ، بسیار سریع اتفاق می‌افتند و باعث تغییر در محیط رقابتی می‌شود ( رناسی و همکاران ، 1388 ). ارائه‌ی كالا و خدمات متفاوت به بازار ، تحولات تكنولوژي ، تغيير در شیوه‌ی برنامه ريزي ، اجراء كنترل و ارزيابي تغييرات تكنيكي ، هريك فرصتي براي افزايش توانایی‌ها ، رقابت پذيري و رشد صنايع محسوب می‌شود . . به اين ترتيب ، تكنولوژي به كارگيري و بهره مندي مناسب از آن همواره ، بهترين زمینه‌ی ايجاد منافع اجتماعي – اقتصادي به شمار می‌آید . امروزه ، ضرورت اين امر با وجود تئوری‌هایی بيش از پيش نمايان است كه امكان رشد و بهبود مستمر را برپايه توسعه‌ی تكنولوژي استوار می‌دانند .
بنابراين استراتژی‌ها ، تصميم گیری‌ها و اقدامات يك سازمان يا شركت براي اكتساب ، تطابق و توسعه تكنولوژيكي يك سازمان ، هسته فرايند توسعه اقتصادي – اجتماعي آن شركت را تشكيل می‌دهد . چنان چه سازماني بتواند اين فرايند را نظاممند هدايت كند ، بدون شك ، زمینه‌ی موفقيت و توسعه مداوم را براي خود فراهم می‌سازد و می‌تواند در بازار رقابتي و پرتلاطم دنياي امروزي به بقا اميدوار باشد ( انصاري و زارع ، 1388 ). بنابراین در این بخش به تعریفی جامع از مفهوم تکنولوژی و مدیرت آن و استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی خواهیم پرداخت .
2 – 2 – مفهوم تكنولوژي
واژه تكنولوژي مركب از دو واژه يوناني Techne به معني مهارت و هنر و logy به مفهوم تعقل و تدبير انديشي است كه در ادبيات رشته مديريت تكنولوژي ، تعاريف بسيار متنوعي براي آن

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید