ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تاریخچه و تعاریف بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تاریخچه و تعاریف بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تاریخچه و تعاریف بانکداری الکترونیکی (فصل دوم) 2 – 1 . مقدمه 14
2 – 2 . تاريخچه بانکداري الکترونيکي 14
2 – 2 – 1 . اتوماسيون پشت باجه 17
2 – 2 – 2 . اتوماسيون جلوي باجه 17
2 – 2 – 3 . متصل کردن مشتريان به حساب ‏ ها 18
2 – 2 – 4 . يکپارچه ‏ سازي سيستم ‏ ها و مرتبط کردن ‏ مشتري با تمامي عمليات بانکي 18
2 – 3 . تعريف مشتري 19
2 – 4 . انواع مشتري و درجه‌بندي نظري مشتريان 19
2 – 5 . اهميت مشتري 20
2 – 6 . تعريف فناوري 22
2 – 7 . تعريف فناوري اطلاعات 22
2 – 8 . اركان فناوري اطلاعات 23
2 – 9 . کسب و کار الکترونيک 25
2 – 10 . تعريف بانکداري الکترونيکي 25
2 – 11 . تجارت الکترونيک 27
2 – 12 . مزاياي بانکداري الکترونيک 28
2 – 12 – 1 . افزايش درآمد 30
2 – 12 – 2 . کاهش هزينه 30
2 – 12 – 3 . دستيابي در هر مکان و هر زمان 31
2 – 13 . معايب بانکداري الکترونيک 31
2 – 13 – 1 . امنيت پايين شبکه 31
2 – 13 – 2 . ضرورت آشنايي با فن ‏ آوري 31
2 – 13 – 3 . کاهش روابط اجتماعي 32
2 – 13 – 4 . عدم ارائه برخي خدمات 32
2 – 14 . شاخه هاي بانکداري الکترونيکي 32
2 – 14 – 1 . بانکداري اينترنتي ( آنلاين ) 32
2 – 14 – 2 . پايگاه بانکي تلويزيون 33
2 – 14 – 3 . بانکداري موبايل 34
2 – 14 – 4 . بانکداري با استفاده از کامپيوترهاي خانگي 34
2 – 14 – 5 . تلفنبانک 35
2 – 14 – 6 . بانکداري با استفاده از دستگاه خود پرداز 35
2 – 14 – 7 . بانکداري بر اساس دستگاه پايانه فروش 35
2 – 14 – 8 . کارت هوشمند 36
2 – 15 . مدل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها 36
2 – 15 – 1 . تجهيز منابع پولي در بانکداري نوين 36
2 – 15 – 1 – 1 . فناوري اطلاعات و ارتباطات 37
2 – 15 – 1 – 2 . مهارت‌هاي نيروي انساني 37
2 – 15 – 1 – 3 . تنوع خدمات بانکي 38
2 – 15 – 1 – 4 . کيفيت خدمات بانکي 39
2 – 15 – 1 – 5 . رضايت مشتريان از کارکنان بانک 39
2 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید