ادبيات نظري بهزیستی روانشناختی

ادبيات نظري بهزیستی روانشناختی

ادبيات نظري بهزیستی روانشناختی بهزیستی روانشناختی
1 – 3 – 2 – 2 – تعریف بهزیستی روانشناختی
بهزیستی مفهوم کلیدی و اصلی تفکر گسترده‌ای است که شامل رضایت معمولی فرد از زندگی ، احساسات مثبت و فقدان احساس منفی می‌باشد . اولین مؤلفه‌ی آن یک قضاوت شناختی درباره‌ی این است که زندگی فرد چه طور می‌گذرد ، مؤلفه بعدی شادکامی فرد در سطوح تجارب شخصی است ( داینر ، اویشی و لوکاس ، 2003 ).
علی رغم پیشرفتی که در حیطه سلامت و بهزیستی وجود دارد ، هنوز تعریف یکسانی از سلامت روان شناختی و بهزیستی روانی اائه نشده است و در واقع هیچگونه اتفاق نظری در اینخصوص وجود ندارد . به عنوان مثال در حالی که بعضی از اندیشمندان ، بهزیستی را معادل شادی و تعادل عاطفی می دانند نظریه پردازان دیگر این سازه را متشکل از ابعاد و مولفه هایی خاص مثل معناداربودن زندگی ، نیرومندی روانی و شادی می پندارند ( سیف ، 1386 ). بعضی دیگرموارد مشمول احساس بهزیستی را رضایت کلی از زندگی ، احساس انسجام و پیوستگی در زندگی و تعادل عاطفی بر شمرده اند ( کارادمس ، 2006 ).
بهزیستی روانی بیانگر آن است که افراد چه احساسی از خودشان دارند و شامل پاسخ های هیجانی افراد ، رضایت مندی از زندگی و قضاوت درباره کیفیت زندگی می شود . بهزیستی روانی ساختار مهمی است که در سطح پایین منجر به افسردگی و انزوای اجتماعی و باعث فقدان احساس رضایت و اعنماد به نفس و احساس بوده و به کاهش سلامت روانی و جسمی منجر می شود ( کینگ ، 2001 ).
مفهوم بهزیستی شخصی به انواع ارزیابی‌های گوناگون ( مثبت و منفی ) افراد از زندگی‌شان اشاره دارد که شامل ارزیابی‌های شناختی و فکری ( مانند رضایت از زندگی ، رضایت شغلی ، علائق و تعهدات ) و واکنش‌های عاطفی به حوادث زندگی ( مانند لذت‌ها ، شادی‌ها ، غم‌ها و دل‌تنگی‌ها ) می‌باشد ؛ بنابراین بهزیستی روان‌شناختی اصطلاحاً چیزی است که برای ارزیابی گوناگونی که مردم از زندگی خود ، اتفاقاتی که برای آن‌ها می‌افتد ، جسم و ذهنشان و شرایط محیطی که در آن زندگی می‌کنند ، دارند . بهزیستی روان‌شناختی به درک افراد از زندگی خودشان در حیطه رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی تعریف‌شده است . تحقیقات در مورد بهزیستی روان‌شناختی قلمروهایی از شخصیت ، انگیزش و عامل‌های شناختی ( ادراک ، اعتمادبه‌نفس ، خوش‌بینی ) را نشان داده است که همه‌ی این عوامل در رضایتمندی افراد از زندگی مشارکت دارند ( داینر ، 2006 ).
ویژگی‌های مهم روانی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد ، احساس بهزیستی یا رضایتمندی است . احساس بهزیستی اصطلاحاً این‌گونه تعریف می‌شود : احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف است . احساس بهزیستی هم دارای مؤلفه‌های عاطفی و هم مؤلفه‌های شناختی است . افراد با بهزیستی بالا به‌طور عمده‌ای هیجانات مثبت را تجربه می‌کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند ، درحالی‌که افراد با بهزیستی روان‌شناختی پایین ، حوادث و موقعیت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید