ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا
ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا ( OMSAT – 3 )
معرفی آزمون
آزمون آمادگی روانی اوتاوا ) OMSAT ) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی ، رفتاری و عاطفی میسنجد . این پرسشنامه در سال 1992 بهوسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال 1993 به وسیله بوتا اعتباریابی شد . دوراند – بوش ، سالمال و گریندمرز ) 2001 ( نسخه سوم این ابزار را تدوین و تنظیم نموده و اعتباریابی و پایایی سنجی
کردند . پرسشنامه شامل 48 سؤال است که 12 مهارت روانی را در مقیاس 7 ارزشی لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد
بررسی قرار میدهد .

مفاهیم و خرده مقیاسها
این پرسشنامه 12 مهارت روانی ( هر 4 سؤال یکی از مهارتهای روانی ) را میسنجد . مهارتهای روانی که مورد بررسی قرار میگیرد . شامل مهارتهای پایه ( شامل خردهمقیاسهای هدفگزینی ، اعتمادبه نفس و تعهد )، مهارتهای روانتنی ( شامل خردهمقیاسهای
واکنش به استرس ، کنترل ترس ، آرمیدگی و نیروبخشی )، مهارتهای شناختی ( شامل خردهمقیاسهای تمرکز ، تمرکز مجدد ،
تصویرسازی ، تمرین ذهنی و طرحریزی مسابقه ) است .
مهارتهای پایه
2 – هدف گزینی : تعیین و طبقهبندی اهداف و تالش در راه رسیدن به آنها .
1 – اعتمادبه نفس : اعتقاد و باور فرد به تواناییهای خود برای موفقیت .
1 – تعهد : شدت فداکاری و وقف کردن خود برای رسیدن به اهداف .
مهارت های روانتنی
1 – واکنش به استرس : کنترل و غلبه بر افکار و احساسات و فعالیتهای ذهنی و درونی در جریان یک رویداد مهم .
2 – کنترل ترس : توانایی مقابله با موقعیتها یا شرایطی است که باعث ترس و وحشت میشود .
3 – آرمیدگی : کاهش سطح انگیختگی فیزیولوژیکی ، تنش عضالنی ، ضربان قلب ، اضطراب ، ترس ، سرعت تنفس و دمای بدن .
4 – نیروبخشی یا فعالسازی : فرایند افزایش سطح انرژی روانی .
مهارت های شناختی
1 – تمرکز : توانایی یک فرد برای هدایت و حفظ توجه به نشانههای انتخابی برای زمان معین .
2 – تمرکز مجدد : توانایی بازیافتن تمرکز پس از حواسپرتی .
3 – تصویرسازی : وضوح و کنترلپذیری تصاویر ذهنی .
4 – تمرین ذهنی : ساخت ، بازسازی یا مرور ذهنی مهارتهای جسمانی ، بازی یا بخشهایی از یک عملکرد .
=========================== صفحه 3 ===========================

5 – طرحریزی مسابقه : تهیه طرحهایی برای هدایت افکار ، هیجانات و اعمال قبل ، در طول و پس از رقابت .
امتیازدهی
برای مهارتهای واکنش به استرس ، کنترل ترس ، تمرکز و تمرکز مجدد از کامالً مخالف امتیاز 7 ، مخالف امتیاز 6 ، تاحدی مخالف
امتیاز 5 ، موافق نیستم / مخالف نیستم امتیاز 4 ، تاحدی موافق امتیاز 3 ، موافق امتیاز 2 و کامالً موافق امتیاز 1 ؛ امتیازبندی میشود .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید