آزمایه پروب دات

آزمایه پروب دات آزمایه پروب دات
این ابزار هم برای سنجش سوگیری توجه و هم برای اصلاح آن مورد استفاده قرار می‌گیرد .
در ابتدا یک علامت + در وسط صفحه جهت ثابت کردن محل توجه آزمودنی ظاهر داده می‌شوند . 50 % موارد پروب جانشین محرک خنثی شده و 50 % موارد جانشین محرک مرتبط با موادمخدر می‌شود . تکلیف آزمودنی این است که جهت پروب را به درستی مشخص کند . اگر هنگامی که پروب جانشین محرک‌های مرتبط با موادمخدرشده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های خنثی باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی سوگیری توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است . اگر برعکس آن اتفاق بیفتد یعنی هنگامی که پروب جانشین محرک‌های خنثی شده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های مر تبط با موادمخدر باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی اجتناب توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است .
از آزمایه پروب دات برای اصلاح سوگیری توجه نیز استفاده می‌شود . برای اصلاح سوگیری توجه ، همواره پروب جانشین واژه خنثی می‌شود و بدین ترتیب توجه آزمودنی به این امر معطوف می‌شود که همواره به سمت واژه خنثی توجه کند و بدین ترتیب عمل اصلاح سوگیری توجه صورت می‌گیرد . البته می‌توان از این ابزار برای افزایش سوگیری توجه نیز استفاده کرد که در این مطالعه مدنظر نیست .
همچنین ما برای اصلاح سوگیری توجه با استفاده از پروب دات در یکی از گروه‌هایمان تقویت را نیز اضافه خواهیم کرد . در این گروه ، پروب دات استفاده شده علاوه بر این که جانشین محرک خنثی می‌شود جهت زمان واکنش‌های دلخواه ( براساس معیار تعریف شده ) هم امتیاز های بیشتری به فرد می‌دهد و هم آهنگ خوشایندی پخش می‌کند و در صورت زمان واکنش نامطلوب و یا پاسخ اشتباه امتیاز منفی درج شده و آهنگ ناخوشایندی نواخته خواهد شد و بدین ترتیب از تقویت و تنبیه نیز برای این ابزار استفاده می‌شود .
آزمایه پروب دات در چهار شکل مختلف تهیه شده است :
پروب دات جهت سنجش در پیش آزمون : که دارای 20 جفت محرک خنثی و مرتبط با مواد بود . 10 جفت محرک‌ها به صورت تصویر بوده و 10 جفت دیگر به صورت واژه ( برای تعمیم دهی بهتر ) می‌باشد . تصاویر از لحاظ روشنایی و رنگ و اندازه با یکدیگر مشابه سازی شدند . همچنین در یک مطالعه‌ی مقدماتی توسط افراد تحت درمان متادون کلماتی که بیشترین برانگیختگی را ایجاد می‌کنند نوشته شده و آن‌هایی که بیشترین فراوانی را دارند انتخاب و با کلمات خنثی از لحاظ تعداد حرف و سیلاب مشابه سازی شدند . چپ و یا راست قرار گرفتن محل محرک مرتبط با مواد مخدر و همچنین جایگزینی محل پروب به جای محرک مرتبط با مواد مخدر یا محرک خنثی و همچنین ترتیب ارائه‌ی جفت محرک تصویری یا واژه به طور تصادفی بود و تمام حالت‌های ممکن به طور برابر اجرا شد . ضمناً زمان ارائه محرک به دو صورت 200 میلی ثانیه جهت سنجش جهت گیری اولیه توجه و 600

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید