دسته بندی "روانشناسی و علوم تربیتی"

پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) : دانلود پرسشنامه استاندارد منش […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) : […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) : دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران : دانلود پرسشنامه استاندارد وابستگی به تمرین در ورزشکاران، […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تنظیمات رفتاری […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل مطلب و دانلود